Disclaimer

Laatst gereviseerd - 24 May, 2020

Op het gebruik van deze website, huho.design, zijn volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt U geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Intellectuele Eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huho Design is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Huho Design.


Gebuik van informatie

Huho Design streeft ernaar op deze webstite altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Huho Design niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Huho Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op de webiste, evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Huho Design en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail

Huho Design garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Huho Design te correponderen, accepteert U dit risico.


Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Huho Design heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Huho Design aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Privacybeleid

Huho Design hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Huho Design, Kastanjelaan 10, 9870 ZulteĀ  of via michael@huho.design. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van uw goedkeuring.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Huho Design, Kastanjelaan 10, 9870 ZulteĀ  of via michael@huho.design, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Huho Design kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.